ÁSZF

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

„KELET-REST” Kft.

hatályos:

Tartalomjegyzék:

 1. A Szolgáltató adatai
 2. Általános szabályok
 3. Szerződő fél
 4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
 5. Lemondási feltételek
 6. Árak
 7. Fizetési feltételek
 8. Online szobafoglalás és online fizetés lépései
 9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 10. Háziállatok
 11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
 12. A vendég betegsége, halála
 13. Szerződő fél jogai
 14. A Szerződő fél kötelezettségei
 15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
 16. A Szolgáltató jogai
 17. A Szolgáltató kötelezettsége
 18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
 19. Titoktartás
 20. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság 
 1. Szolgáltató adatai

Cégnév: „KELET-REST” Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: „KELET-REST” Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 70.

Telefon: +36 42 200 045

Adószám: 12832277-2-15 (EU VAT Nr. 12832277)

Cégjegyzékszám: 15-09-067593 (REG Nr. 15-09-067593)

NTAK szám: SZ19000646

 Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és az ott kínált szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket.

2.2. A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.

2.3. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult módosítani. A módosított ÁSZF rendelkezéseit a módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltató által megküldésre kerülő ajánlatkérésekre, valamint az azok alapján létrejött szerződésekre kell alkalmazni.

 1. Szerződő fél

3.1. A szerződő fél a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő és/vagy igénybe vevő természetes személy vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: Vendég. A Szolgáltató és a Vendég – a feltételek teljesülése esetén – szerződő felekké válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

 1. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban vagy írásban – telefonon, online, e-mailben – megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét, a Szolgáltató ajánlatát elfogadó írásbeli megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A szerződés a Vendég írásban, online, e-mail küldésével leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így az írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolásával nem jön létre a szerződés, vagy szerződés módosítás, kizárólag abban az esetben, amennyiben az valamennyi fél részéről írásban is megerősítésre kerül.

4.4. A Szolgáltatónál a Vendég által személyesen leadott megrendelésnél a Vendég helyben aláírja az általa megrendelt szolgáltatásról a kinyomtatott megrendelőlapot. A visszaigazolás a Szolgáltató részéről a megrendelőlapnak a Szolgáltató recepciójában dolgozó munkatársának aláírásával történik, amely írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés minden esetben meghatározott időtartamra szól.

4.6. Ha a Vendég a Felek között létrejött szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Felek között létrejött szerződésben rögzített – Vendég által megrendelt – szolgáltatás teljes ellenértékére, függetlenül attól, hogy azt a Vendég részben nem vette igénybe.

4.7. A 4.6. pont szerint a lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.8. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a meghosszabbítás feltételeként a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.9. A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.10.  Az e szerződésben rögzítettektől a felek eseti megállapodásban eltérhetnek, amely esetben a Felek közötti jogviszonyt az eseti megállapodásban rögzítettek határozzák meg.

 1. Lemondási feltételek

5.1 A Vendégnek a Szolgáltató által küldött írásbeli visszaigazolás megküldéséig szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására van lehetősége.

5.2. A lemondási feltételek eltérőek az un. egyéni foglalás esetén, amely legfeljebb 10 természetes személy főt foglal magában, illetve csoportos foglalás esetén, amely 10 főt meghaladó természetes személy általi, vagy azok részére történő foglalása esetén érvényes. A lemondási feltételekre külön, eltérő rendelkezések vonatkoznak a kiemelt időszakokban, valamint a vissza nem térítendő ár kategória esetében. (lásd. 5.4, 5.7, 5.8)

5.3. Lemondási feltételek nem kiemelt időszakokban egyéni foglalás esetén:

5.3.1. A Vendég a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásának megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző nap 14 óráig a foglalásának kötbérmentes lemondására jogosult.

5.3.2. A Vendég a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásának megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 24 órán belül a foglalását, a foglalásban szereplő szolgáltatások teljes ellenértékének, azaz ellenértéke 100%-ának megfelelő mértékű kötbér megfizetése ellenében módosíthatja vagy mondhatja le. Amennyiben a módosítás kizárólag a Szolgáltató visszaigazolásában szereplő szolgáltatásokon túli, további szolgáltatás(ok) igénybevételére irányul, úgy a Vendég nem köteles kötbért fizetni, ez esetben a további igényelt szolgáltatás(ok) nyújtásában a felek írásban megállapodhatnak.

5.4. Lemondási feltételek kiemelt időszakokban, ünnepek idején, valamint a vissza nem térítendő ár kategória esetében egyéni foglalás esetén:

5.4.1. A Vendég a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásának megküldését követően, 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 8. napig a foglalását kötbérmentesen módosíthatja, lemondhatja.

5.4.2. A Vendég a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásának megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 7. napon illetőleg 7. napon belül a foglalását, a foglalásban szereplő szolgáltatások teljes ellenértékének, azaz ellenértéke 100%-ának megfelelő összegű kötbér megfizetése ellenében módosíthatja, mondhatja le. Amennyiben a módosítás kizárólag a Szolgáltató visszaigazolásában szereplő szolgáltatásokon túli, további szolgáltatás(ok) igénybevételére irányul, úgy a Vendég nem köteles kötbért fizetni, ez esetben a további igényelt szolgáltatás(ok) nyújtásában a felek írásban megállapodhatnak.

5.5. Lemondási feltételek csoportos foglalás esetén (beleértve a kiemelt időszakokat is):

5.5.1. A 10 főt meghaladó csoportok foglalásait a Vendég a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásának megküldését követően kötbérmentesen nem mondhatja le.

5.5.2. A 10 főt meghaladó csoportok foglalásait a Vendég az érkezés dátumát megelőző 45. napig a megrendelt, és Szolgáltató által visszaigazolt valamennyi szolgáltatás (szobamennyiség, terem- és technika bérleti díj, vendéglátás – pl. étkezések, kávészünetek – és egyéb megrendelt szolgáltatások) összes ellenértéke 25%-ának megfelelő összegű kötbér megfizetése ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.5.3. A 10 főt meghaladó csoportok foglalásait a Vendég az érkezés dátumát megelőző 30. napig a megrendelt, és Szolgáltató által visszaigazolt valamennyi szolgáltatás (szobamennyiség, terem- és technika bérleti díj, vendéglátás – pl. étkezések, kávészünetek – és egyéb megrendelt szolgáltatások) összes ellenértéke 50%-ának megfelelő összegű kötbér megfizetése ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.5.4. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég az érkezés dátumát megelőző 15. napig a megrendelt, és Szolgáltató által visszaigazolt valamennyi szolgáltatás (szobamennyiség, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás – pl. étkezések, kávészünetek – és egyéb megrendelt szolgáltatások) díjának összes ellenértéke 100%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.5.5. Amennyiben a Vendég általi foglalás módosítás kizárólag a Szolgáltató visszaigazolásában szereplő szolgáltatásokon túli, további szolgáltatás(ok) igénybevételére irányul, úgy a Vendég nem köteles kötbért fizetni, ez esetben a további igényelt szolgáltatás(ok) nyújtásában a felek írásban megállapodhatnak.

5.6. Amennyiben a Vendég a foglaláskor vagy azt követően a Szolgáltató részére – a felek megállapodása alapján – előleget fizet, azonban a foglalásban szereplő és Szolgáltató által visszaigazolt szolgáltatást nem veszi részben vagy teljes egészében igénybe és/vagy azt részben vagy egészben lemondja, úgy a Szolgáltatót a befizetett előleg teljes összege megilleti, ez esetben a Vendég által igénybe vett szolgáltatások ellenértéke és az előleg közötti különbözetre a Szolgáltató bánatpénzként jogosult.

5.7. A fenti 5.4. és 5.5. pontokban rögzített kötbéreket a Szolgáltató jogosult a Vendég által nyújtott előleg vagy bármely a Vendég által teljesített fizetés terhére érvényesíteni, azzal szemben beszámítani.

5.8. A Szolgáltatót a Vendég (No Show) távolmaradása esetén a foglalásban szereplő szolgáltatások ellenértéke 100%-ának megfelelő összegű kötbér illeti meg.

5.9. Kiemelt időszakok:

március 15.

Húsvét

május 1.

Pünkösd

augusztus 20.

október 23.

november 1.

december 24. – január 01.

A kiemelt időszakok pontos dátumainak időtartama a www.sostopark.hu  weboldalán kerülnek feltüntetésre. Amennyiben a jelen pontban és a fenti weboldalon szereplő adatok között eltérés lenne, úgy a weboldalon szereplő adatok az irányadóak.

5.10. Az vissza nem térítendő árkategóriák a Szolgáltató www.sostopark.hu  weboldalán kerülnek meghirdetésre. A vissza nem térítendő árkategóriában a csoportos foglalás lemondására a vissza nem térítendő árkategóriában az egyéni foglalás lemondásának szabályai irányadók.

5.11. A Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások – előleg visszafizetésen kívüli, további, mindennemű következménytől mentes – lemondására, amennyiben ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan körülményből (továbbiakban: “Vis maior”) eredő, arra visszavezethető ok miatt képtelen a szolgáltatások teljesítésére. Vis maior esetén a Szolgáltató köteles a szolgáltatási díj előleg visszafizetésére, azonban a vis maior miatti nem teljesítésre való tekintettel kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

5.12. Az 5. pontban részletezett – mindennemű – lemondásnak 14 óráig kell a Szolgáltatóhoz megérkeznie, az ezen időpontot követően megérkezett lemondás a következő napon érkezettnek tekintendő és ennek megfelelően irányadóak rá a lemondási feltételek illetőleg a lemondásra tekintettel alkalmazandó jogkövetkezmények.

 1. Árak

6.1. Az aktuális szobaárak és egyéb szolgáltatások árai a szálloda honlapján, kerülnek kifüggesztésre. Amennyiben az egyes – szolgáltatások árait rögzítő – források adatai között eltérés mutatkozik, úgy a honlapon szereplő árak az irányadóak.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket – előzetes értesítés mellett – áthárítja a Szerződő félre.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.sostopark.hu  weboldalon kerülnek meghirdetésre.

6.5. A rendezvény- és konferencia árakat a Szolgáltató nem publikálja nyilvánosan, csak konkrét ajánlatkérésre küldi meg a Vendég vagy a Szervező számára.

 1. Fizetési feltétek

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére igényt tarthat a szolgáltatás igénybevétele előtt, oly módon, hogy kérhet bankkártya/hitelkártya (a továbbiakban: Bankkártya) garanciát és/vagy óvadékot, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes ellenértéke vagy annak egy része – a szolgáltató döntésének megfelelően – a bankkártyán zárolásra kerül, illetve ettől függetlenül a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes ellenértékének megfizetését is kérni a szolgáltatás igénybevétel előtt.

7.2. A Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de kizárólag egyedi megállapodás keretében és egyedi megállapodás alapján lehetséges utólagos fizetés is, amit a Szolgáltató – az egyedi megállapodásban meghatározott – előleg nyújtásához köthet.  Utólagos fizetés esetén a fizetési határidő legfeljebb 30 nap lehet.

7.3. A Szerződő fél számláját készpénzben a következő valutában egyenlítheti ki: forintban.

7.4. A Vendég jogosult a Szolgáltató által a honlapon feltüntetett SZÉP kártyával teljesíteni a szolgáltatás ellenértékét.

7.5. A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. Ha a szolgáltatások ára valutában került meghatározásra, úgy annak forintra történő átszámítása a Vendég érkezésének napján az MNB hivatalos oldalán szereplő napi árfolyam alapján történik.

 1. Online szobafoglalás és online fizetés lépései, feltételei

8.1. A www.sostopark.hu honlapon az ajánlatok kilistázását követően, a megfelelő ajánlatot ki kell választani a FOGLALÁS gombra kattintva. Érdeklődés választása esetén online fizetés nem indítható.

8.2. Szobafoglaláskor az alábbi adatokat kell megadni:

a., a foglaló vezetéknevét és keresztnevét

b., e-mail címét

c., telefonszámát kétszer (a második megerősítés)

d., lakcímét (irányítószám, város, út/utca, házszám, lakcím szerinti ország)

e., ha a számlázási cím különbözik a korábban megadott lakcímtől, akkor a kiválasztásával a pontos számlázási címet meg kell adni

f., a megjegyzés mezőben lehetőség van a foglalással kapcsolatos egyéb információk közlésére a

Szolgáltató felé.

g., Online szobafoglaláshoz bankkártya garanciát kell megadni, ahol a kártya számát, lejáratát és 3 jegyű biztonsági kódját kell feltüntetni. Az adatok csak abban az esetben kerülnek felhasználásra, amennyiben a foglalást kötbérezni kell (lásd 5. Lemondási felételek), valamint vissza nem térítendő szolgáltatások foglalása esetén.

8.3. Egyéb feltételek:

8.3.1. A Vendég részéről felmerült reklamációt a Vendég köteles a szolgáltatás igénybevételét követően azonnal, a helyszínen jelezni. A reklamációról a szállodában írásban jegyzőkönyvet kell készíteni, és a Szolgáltató a reklamáció kivizsgálását követően dönt az esetleges kompenzáció módjáról és mértékéről. A szálloda elhagyását követő reklamáció lehetőségét a Szolgáltató kizárja.

8.3.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy az online foglalás során a tudomására jutott személyes és egyéb adatokat bizalmasan kezeli és harmadik személlyel nem közli, nem hozza nyilvánosságra. Ez alól kivételt képez, ha a Vendég a közléshez előzetesen kifejezetten hozzájárul vagy azt kéri.

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1. A Vendég a szállodai szobát egyéni és csoportos foglalás esetében is az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni és ezen időpontig köteles – a kulcskártya leadásával – a recepción elszámolni.

9.2. Amennyiben valamely Vendég 10:30-ig, nem hagyja el a szobát, Szolgáltató 14:00-ig a napi szobaár 50%-át, 14:00 után pedig 100%-át jogosult pótdíjként felszámolni.

9.3. Amennyiben – egyedi megállapodás alapján – a Szolgáltató a csomagok elhelyezése céljából szobát/tárolót biztosít a Vendég részére, úgy azt a Vendég az elutazás napján legfeljebb 24.00 óráig veheti igénybe. A Szolgáltató az ekként egyedileg biztosított szobát/tárolót nem őrzi, az abban elhelyezett tárgyakért, csomagokért semminemű felelősséget nem vállal. A fenti határidő elteltét követően a szobában/tárolóban hagyott csomagokat és egyéb tárgyakat a Szolgáltató jogosult kitenni a szálloda közösségi terébe, azzal, hogy azt a közösségi térben sem őrzi, annak elvesztéséért, ellopásáért, megrongálódásáért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Vendég a csomagot/tárgyat az elutazását követő nap 24.00 óráig sem viszi el, úgy ezt követően a Szolgáltató jogosult azt megsemmisíteni. A Vendég a fenti feltételeket kifejezetten elfogadja, azzal, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben a fentiek szerint csomagja vagy bármely, a szállodában hagyott vagyontárgya megsemmisítésre kerül, a Szolgáltatóval szemben semminemű igénnyel nem élhet.

 1. Háziállatok

10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat nem vihető.

 1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani és – a már nyújtottakon kívüli – további szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 1. a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a létesítményt vagy annak bármely részét, különösen- de nem kizárólag -, amennyiben a szobát vagy a létesítményt és az ahhoz tartozó, illetőleg a Szállodában található berendezési vagy felszerelési tárgyakat bármely módon megrongálja illetőleg azokban kárt tesz, vagy;
 2. b) a Vendég a Szolgáltató biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, vagy;
 3. c) a Vendég a Szolgáltató alkalmazottjával és/vagy más Vendéggel vagy személlyel kifogásolhatóan és/vagy durván viselkedik, vagy más személyt zavaró, sértő vagy fenyegető viselkedést tanúsít, vagy;
 4. d) alkohol és/vagy drog befolyása alatt más személyt fenyegető, sértő vagy zavaró viselkedést tanúsít vagy;
 5. c) a Vendég olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas más személy megbotránkoztatására, vagy;
 6. c) a Vendég fertőző betegségben szenved.

11.2. Amennyiben a Szolgáltató a fentiek szerinti bármely okból él a Szerződés azonnali hatályú felmondásának jogával, úgy a Vendég köteles az azonnali hatályú felmondás Szolgáltató általi közlésétől számított 2 órán belül a Szállodát elhagyni, azzal, hogy a Szálloda elhagyását megelőzően köteles a Szolgáltató által visszaigazolt foglalásában szereplő teljes szolgáltatások ellenértékét megfizetni. Amennyiben a foglalás alapján több, a Szálloda szolgáltatásait együttesen igénybe vevő   Vendég közül a felmondás nem minden Vendégre vonatkozik, úgy a többi Vendég jogosult a Szálloda szolgáltatásait továbbra is igénybe venni, azaz a Szállodát megilleti a részleges – konkrét Vendéget érintő – felmondás joga is. Ez esetben, amennyiben a felmondással nem érintett Vendégek a foglalásban rögzített szolgáltatásokat a továbbiakban nem kívánják igénybe venni, úgy rájuk a 4.6. pontban rögzített rendelkezések irányadóak.

 1. A vendég betegsége, halála

12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 1. A Szerződő fél jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

 1. A Szerződő fél kötelezettségei

14.1. A Vendég/Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

14.5. A Vendég a szálloda teljes területén, valamint a szálloda 150 méteres körzetében drónt, quadrocoptert nem használhat és azzal felvételt nem készíthet a többi vendég magánszférájának védelme érdekében. A vendég a jelen pontban rögzített előírás megszegése esetén teljeskörűen felel a drón által okozott kárért.

 1. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

15.1. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős – és köteles megtéríteni -, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy részére a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személy okoz. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

 1. A Szolgáltató jogai

16.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyait illetően, amelyeket a szállodába magával vitt.

16.2. A Szolgáltató jogosult a Szálloda területén és közvetlen környezetében felvételeket, fotókat és/vagy videókat (a továbbiakban: felvétel) készíteni a Szálloda népszerűsítése érdekében, illetőleg marketing célokból. A Vendég az ilyen felvétel(ek) alkalmával jogosult a helyszínen jelezni, hogy nem szándékozik azon szerepelni, mely esetben a Szolgáltató köteles a Vendég ez irányú igényének megfelelően eljárni. Amennyiben a Vendég nem rendelkezik akként, hogy a felvételen nem kíván szerepelni, úgy a felek úgy tekintik, hogy a Vendég hozzájárult a felvétel készítéséhez, és a Szolgáltató jogosult a felvételt bármilyen csatornán (internet, nyomtatott sajtó, televízió, médiumok, szálloda honlapja stb.) nyilvánosságra hozni és azt saját gazdasági céljaira felhasználni.

 1. A Szolgáltató kötelezettsége

17.1. A Szolgáltató köteles:

 1. a) a szerződés alapján megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.
 2. b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

 

 

 1. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta. A Szolgáltató a következményi károkért (pl. elmaradt haszon) való felelősségét kizárja.

18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak – kivéve értéktárgyak (pl. ékszerek, órák, mobil eszközök, laptop, telefon és azokhoz kapcsolódó eszközök és alkatrészek), értékpapírok, készpénz – bizonyított módon a Szolgáltató vagy munkavállalója hibájából történő elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, de csak abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére egyértelműen jogosultnak tarthatott.

18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

18.3. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb. Ezt meghaladóan a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja, kivéve az azon károkért való felelősséget, amely a Ptk. szerint nem zárható ki, illetőleg nem korlátozható.

 1. Titoktartás

19.1. A Szolgáltató a Vendég által – vagy ha a megrendelő és a szolgáltaltatást igénybe vevő nem azonos személyek, úgy a szolgáltatást igénybe vevő által a megrendelő részére, és megrendelő által a Szolgáltató részére –  önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – beleértve azon adatokat, amelyeket a Vendég a Szervező részére a szerződés megkötése és/vagy teljesítése érdekében bocsátott rendelkezésre – bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Vendégek és Szervezők azonosításához és a szerződés teljesítéséhez, a  teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

19.2.  A Szolgáltató a Vendéggel és/vagy a szolgáltatás megrendelőjével szemben fennálló igényének érvényesítése érdekében a Vendég és a szolgáltatást megrendelő személyes adatait felhasználhatja, valamint a jogszabály által feljogosított szervek részére a Vendég és a szolgáltatás megrendelő személyes adatait átadhatja. A fenti rendelkezéseket a Vendég/szolgáltatás megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja.

 1. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

20.1. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti jog az irányadó és a szolgáltatás helye szerinti – hatáskörrel rendelkező – bíróság az illetékes.

 


Programmes
Nearby Programmes Nearby

Bucka-Land
Szabolcsveresmart
Locations offering a unique experience, fabulous experiences and special adventures await you in the fascinating world of Rétközi Lake.
Bővebben
Bucka-Land
Aquacinema
Kisvárda
In a renewed environment, with wellness services and a slide park with 16 slides, everyone who wants to relax awaits.
Bővebben
Aquacinema
Cinemaqua
Kisvárda
You can be a part of an amazing film world with us in Kisvárda in the area of the Cinemaqua Film and Nature Park.
Bővebben
Cinemaqua
Tiszacamping
Rakamaz
We sit on the shore, the Tisza at our feet, and we look across to Tokaj. If you want to relax actively, come to us!
Bővebben
Tiszacamping
HNTA Sportcentrum
Szabolcsveresmart
Sports fields for rent in an untouched nature reserve, a venue for family and company events, with modern accommodation.
Bővebben
HNTA Sportcentrum
Levelekipart
Levelek
Not only fishermen have a good time on the shore of the lake, the beach, apartments, wakeboard and water ski center provide entertainment.
Bővebben
Levelekipart

Szállások a közelben Szállások a közelben

Sóstópark
Sóstó
Three large apartments and 33 air-conditioned rooms await our dear guests. All rooms have a TV, Wi-Fi and a balcony.
Bővebben
Sóstópark
Levelekipart
Levelek
Our apartments for three and four people offer an excellent opportunity for undisturbed relaxation.
Bővebben
Levelekipart
Tiszacamping
Rakamaz
It is possible to set up a tent, and there are also 8 two-sided power points and water intake facilities for those arriving by motorhome.
Bővebben
Tiszacamping
Várda Sport Hotel
Kisvárda
The hotel's facilities and services, which satisfy all needs, provide excellent conditions for the preparation of sports teams, individual athletes, and the organization of training camps.
Bővebben
Várda Sport Hotel
Bucka-Lak
Szabolcsveresmart
A magical location in nature, in the immediate vicinity of a cozy forest and a captivating lake.
Bővebben
Bucka-Lak